POMIAR POZIOMU AGRESJI

Pomiary poziomu agresji po pokazie filmu wykazały, że osoby sfrustrowane uczestniczące w ekspe­rymencie, które obejrzały film ukazujący usprawiedliwioną przemoc, przejawiały w ciągu dnia większą skłonność do zachowań agresywnych niż osoby z grupy kontrolnej. Berkowitz wysuwa z tych rezultatów wniosek, że frustracja sprzyja agresji i że usprawiedliwianie jej może ułatwiać popełnianie czynów agresywnych.Eksperyment dotyczył stosunkowo krótkotrwałego wpływu pobu­dzającego. Po filmie, gdy osoby uczestniczące w badaniu znalazły się w zupełnie nowej sytuacji, agresja pozostała. Bezpośrednio po projek­cji filmu ukazującego usprawiedliwioną agresję wielu młodych i doro­słych widzów uważało, że mają prawo atakować te osoby ze swojego otoczenia, które wywołały u nich niedawno frustrację. Tak więc frustracja i usprawiedliwianie przemocy w środkach przekazu pobu­dzają agresywne nawyki [162],Wiele eksperymentów laboratoryjnych dostarczyło podobnych rezultatów. Według Timothy’ego P. Meyera [290] osoby, które zostały sfrustrowane i które obejrzały film prezentujący usprawiedliwioną przemoc, stosowały — uczestnicząc w eksperymencie — ‘innym częstsze i silniejsze elektrowstrząsy niż osoby sfrustrowane, które oglądały film, w którym stosowana przemoc nie miała usprawie­dliwienia, film o treściach neutralnych albo w ogóle nie widziały filmu.